Frustyle Valencija Von Königliche

 

Pedigree – FRUSTYLE VALENCIJA VON KONIGLICHE
FRUSTYLE VALENCIJA VON KONIGLICHE A’VIGDORS TROUBADOUR FOR FRUSTYLE A’VIGDORS BISQUIT VENCEDOR EXQUISITE DE LA PARURE
A’VIGDORS FIRA FIRUZI FIORI
MELLI DES VALENTINA A’VIGDORS EXQUISITE DE LA PARURE
NEW DAISY IZ PALEVYH BULDOGOV
FRUSTYLE GARMONIYA DUSHI FRUSTYLE PERCIVAL A’VIGDORS AVANT-GARDE
BOHEMIYA FRUSTYLE IZ PITER GRADA
NEZEMNOY KRASOTY STILNAYA SHTUCHKA

NEZEMNOY KRASOTY ROKAMBOL

NEZEMNOY KRASOTY DYUSHESKA

World Pedigree DataBase French Bulldog – http://ingrus.net/frbull/en